รายชื่อพวงหรีด

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ปริตนา ประทีปะเสน และครอบครัว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ปัญญ์บุศยกุล
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ โครงการหลวงอินทนนท์
พ.ต.ท.ปิยวิชญ์ วงศ์สวัสดิ์ และครอบครัว
พ.ท.นสพ.ชำนาญ ตรีณรงค์ และ ผศ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
พระพุทธิญาณมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พล.อ.สำเภา ชูศรี
พลเรือเอกสัญญา - คุณพรทิพย์ ภูติโยธิน
พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป และครอบครัว
พลเอก สุพจน์ - ศรีสกุล เจริญรัตนกุล
พลเอก อัธยา สุคนธสิงห์
พลเอก อาทิตย์ - ทิพาพร ศิริธร
พลเอกอภิชาติ นพเมือง และครอบครัว
พลตรี นิมิตต์ - พจน์ศิรินทร์ สุวรรณรัฐ
พลตำรวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่
พลตำรวจตรี วีระชัย ชุ่มเทศสร
พาส นุ่น นุช อุ้ม P&G SG
พินิจ - รสมา ภู่สุนทรธรรม
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช
ภาควิชาคลินิกสัตวบริโภค
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทย์จุฬาฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชาสรีวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชาสัตวบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชาสูติศาสตร์ - เธนุเวชวิทยาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาควิชาอายุศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
ภาวิน ผดุงทศ และครอบครัว
ม.ร.ว.กำลูนเทพ - อนงค์ เทวกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มูลนิธิเพื่อนช้าง
มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง
รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสมาคมการพยาบาล
รศ.ดร.ปฐวี ผศ.ดร.สาครรัตน์ คงขุนเทียน
รศ.น.ท.ดร.ทศพล บุญเกิน - ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน
รศ.น.สพ.ดร.คณิศักดิ์ อรวีรพกุล สัตวแพทย์ จุฬาฯ 43
รศ.น.สพ.ดร.มานพ ม่วงใหญ่
รศ.นสพ. ชนินทร์ - ดร. วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์
รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กรรมการ กสทช.
รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย สัตวแพทย์ จุฬาฯ 43
รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี จำปาเงิน สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ภูมิภมร และ รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ภูมิภมร
รองสาสตราจารย์ ชุษณะ รุ่งปัจฉิม
ลูกศิษย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ รุ่น 53
ลูกศิษย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ รุ่น 54
ลูกศิษย์สัตวแพทย์จุฬาฯ รุ่น 40
ลูกศิษย์สัตวแพทย์จุฬาฯ รุ่น 50
ลูกศิษย์สัตวแพทย์ จุฬา รุ่น 36
ลูกศิษย์สัตวแพทย์ จุฬาฯ รุ่น 51
ลูกศิษย์สัตวแพทย์ ม.ช. รุ่นที่ 2
ลูกศิษย์สัตวแพทย์ มช. รุ่น 5
วิทยาลัยเชียงราย
ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.คลินิค น.สพ.ดร. สุวิชัย โรจนสเถียร คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศ.ดร.นสพ. นิวัฒน์ - อรอนงค์ มณีกาญจน์
ศ.นสพ.ดร.อรรณพ - อรรัตน์ คุณาวงษ์กฤต
ศ.สพญ.ดร.ชลลดา บูรณกาล
ศาสตราจารย์ สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลโท นายแพทย์นพดล วรอุไร
ศิษย์ สัตวแพทย์ จุฬาฯ รุ่น 47
ศิษย์เก่าเยอรมัน HONOVER
ศิษย์สัตวแพทย์ ขอนแก่น รุ่น 1
ศิษย์สัตวแพทย์ ม.ช. รุ่นที่ 3
ศิษย์สัตวแพทย์จุฬา รุ่น 48
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มช. (PODD Centre - ผ่อดีดีกลาง)
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาฯ
ศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
สตวแพทย์จุฬา รุ่น 44
สนิท กันนา ธนาคารไทยพาณิชย์
สพ.ญ.ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์
สพ.ญ.นพมาศ ณ ป้อมเพ็ชร
สพ.มช. รุ่น 1
สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แห่งประเทศไทย
สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
สมาคมนิสิตเก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUVA)
สมาคมฝรั่งเศส - ไทย เชียงราย
สมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Mfii)
ส่วนนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนพัสดุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนสารบรรณฯ อำนวยการและนิติการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ส่วนถัดไป