สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

  เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทว่า รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด  เทศประทีป เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือก ประถมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ อายุ 77 ปี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กราบถวายบังคมลาถึงแก่กรรม เนื่องจากโรคหัวใจล้มเหลว เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 22 เมษายน  2563 เวลา 17.00 น. และพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ ปี่ กลองชนะประโคม เวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ มีพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรม เวลากลางคืน กำหนด 3 คืน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

  การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพวงมาลาพระราชทาน ไปวางที่หน้าโกศศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.

  วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานโกศแปดเหลี่ยม ฉัตรเบญจาตั้งประดับ โดยเวลา 9.00 น. เชิญหีบศพออกตั้งบำเพ็ญกุศล ณ ศาลาวัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วันเสารที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. พระสงฆ์แสดง พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพรพระ รับภัตตาหารเพล เวลา 12.30 น. เชิญโกศศพแห่ เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน เวลา 14.00 นาฬิกา ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ณ เมรุวัดเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในการนี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร 5 ไตร นำไปทอดที่โกศศพ แล้วพระราชทานเพลิง 

   พระมหากรุณาธิคุณอันเป็นอเนกประการยิ่งนั้น หากรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด  เทศประทีป หยั่งทราบด้วยญาณวิถีใด จักต้องปีติซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม กราบถวายบังคมแทบเบื้องพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และขอเทิดทูนพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้ เหนือเกล้า เหนือกระหม่อม เพื่อเป็นสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่วงศ์สกุลสืบไปตราบกาลนาน 

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ส่วนถัดไป