พวงมาลาพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายประจญ  ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญพวงมาลาพระราชทาน ไปวางที่หน้าโกศศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 น.ส่วนถัดไป