หมายรับสั่ง และหนังสือแจ้ง

พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพ

พระราชทานเพลิงศพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ
รองศาสตราจารย์เทอด เทศประทีป

ส่วนถัดไป