คำไว้อาลัย

อาลัย ... รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีป

ทันทีที่ได้รับข่าวการจากไปของ รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีป “สุภาพบุรุษแห่งดอยแง่ม” หรือที่ทุกคนรู้จักท่านดีในนามของ “อาเทอด” ผมใจหายและโทมนัสเป็นที่สุด

เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีพอดี ที่เราเสร็จภารกิจการทำงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาเป็นเวลา ๒๐ ปี และผมได้กลับมาภูมิลำเนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๒ แต่ก็ได้กลับมาจังหวัดเชียงรายเป็นระยะเพื่อมาพบแพทย์ ผมได้พบและเยี่ยมอาเทอดทุกครั้งด้วยความรู้สึกคุ้นเคยดุจพี่และน้อง ไม่คาดคิดเลยว่า อาเทอดจะจากไปกะทันหันเช่นนี้ อาเทอดเป็นสุภาพบุรุษในสายตาของคนทุกคน อาเทอดเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี วางตัวดีในสังคม มีทักษะทั้งทางด้านการบริหาร และวิชาการ เล่นกีฬาได้หลายอย่าง เป็นที่เคารพรักของทุกคนและเป็นผู้ที่อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และสถาบันที่ทำงานทุกแห่งมาโดยตลอด ทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอภาวนาให้อำนาจคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ อาเทอด จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ด้วยเทอญ
(เครดิตภาพวาดโดย รศ.ดร. ปรีชา อุปโยคิน)

ด้วยความรักและระลึกถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตนา ประทีปะเสน และครอบครัว

คำไว้อาลัยท่านอื่น