คำไว้อาลัย

ในช่วงปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ อาจารย์เทอดเป็นท่ีปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เบียร์ได้ทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการควบคู่กับอาจารย์ปริตนาซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงท่ีมีความสุขกับการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะอาจารย์เทอดมักจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมาให้เลขาฯหน้าห้องได้หัวเราะกันตลอด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเนื้อเพลงแล้วเรียกให้เบียร์ไปฟังว่าไพเราะหรือยัง ข้อความนี้พอได้มั้ย ฟังอยู่วันละหลายรอบ เพราะอาจารย์เทอดปรับเนื้อเพลงอยู่ตลอด ให้เบียร์ช่วยหาผลิตภัณฑ์ “ขิง มฟล.” จนแทบพลิกแผ่นดิน มฟล. แต่สุดท้ายปรากฏว่าอาจารย์เทอดได้รับข้อความที่เพื่อนส่งมาให้ผิด จาก “ของมฟล.” เป็น “ขิง มฟล.” อีกทั้งขนม ผลไม้อาหารต่างๆ ที่อาจารย์เทอดชอบไปเลือกสรรหามาทาน ก็จะหิ้วมาให้เลขาฯได้อิ่มท้องกันทุกคน

นับต้ังแต่วันที่ทราบข่าวการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของอาจารย์เทอด รู้สึกเสียใจเป็นอย่างย่ิงที่ได้สญูเสียเจ้านายที่เคารพรักไปอย่างไม่มีวันกลับ ไม่มีเสียงเรียก "เบียร์ เบียร์" ที่อาจารย์เทอดจะเรียกเมื่อต้องการให้เบียร์ประสานการทำงานให้อีกต่อไปแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของอาจารย์เทอดมีความสุขสงบบนสวรรค์ชั้นฟ้านะคะ

ขอกราบลาอาจารย์เทอดด้วยความอาลัย

จิรัชยา สมบัติปัน(เบียร์)

คำไว้อาลัยท่านอื่น