คำไว้อาลัย

คำไว้อาลัย

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ในห้วงเวลาแห่งการก้าวเดินเพื่อมุ่งไปสู่พัฒนาการที่มั่นคงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีปซึ่งเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในช่วงการก่อร่างสร้างตัว เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบุกเบิกและสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาภายใต้พระนามแห่งนี้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางรากฐานการจัดการเรียนการสอนในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทุ่มเทและอุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มกําลังความสามารถ จึงถือได้ว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญผู้เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วท่านยังเป็นผู้มีคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ต่อการศึกษาทางด้านสัตวแพทย์ของประเทศเพราะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดํารงตําแหน่งคณบดีคนแรก โดยในปัจจุบันมีศิษย์เก่าสัตวแพทย์ มช. ออกไปสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคมและวงการวิชาการแล้วหลายรุ่น

อีกทั้งยังมีประสบการณ์ด้านการรักษาสัตว์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคนหนึ่ง โดยเป็นทีมแพทย์ผู้รักษาพระเศวตสุรคชาธาร ช้างต้นในรัชกาลที่ ๙ และเป็นทีมผ่าตัดขาหน้าช้างพังโมตะลาซึ่งประสบอุบัติเหตุเหยียบกับระเบิดที่บริเวณชายแดนไทยได้เป็นผลสำเร็จ และได้รับการชื่นชมและกล่าวขานถึงมาจวบจนปัจจุบัน

และเมื่อกล่าวถึง รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป สิ่งหนึ่งที่สร้างความประทับใจต่อผู้พบเห็นและสัมผัสได้ก็คือ ความมีเมตตา และมีความละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีรภาพ ซึ่งเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ที่สามารถนําไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง และคุณประโยชน์ที่ท่านได้สร้างไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในทุกด้าน เป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การจดจําและจํารึกไว้ในความทรงจําที่ดีงามตลอดไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง‍

คำไว้อาลัยท่านอื่น