คำไว้อาลัย

คำอาลัย

อาจารย์ดี ผู้มีเมตตา

"เกิดขึ้นในเบื้องต้น เปลี่ยนแปลงในท่ามกลาง แตกสลายดับไปในที่สุดนี้ เป็นลักษณะทั่วไปของสังขารทั้งปวง"

ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ยกย่องคนที่รู้จักใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีคุณค่า โดยการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและส่วนรวมว่าเป็น สุชีวิต คือชีวิตที่ดีงาม เสฏฐชีวิต คือชีวิตที่ประเสริฐ และอโมฆชีวิต คือชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าจากประโยชน์

ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เทอด เทศประทีป อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตใจอันเปี่ยมด้วยเมตตาจึงเป็นที่รัก เคารพ เลื่อมใส นับถือของลูกศิษย์และผู้ที่ได้รู้จัก

ในการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของท่านอาจารย์ครั้งนี้ นับว่าเป็นการสูญเสียบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ อย่างน่าเสียดายยิ่ง เหลือไว้แต่คุณงามความดีให้ระลึกถึง จึงขอตั้งจิตอธิษฐานให้บุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันมา นำพาดวงวิญญานของท่านอาจารย์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ เสวยทิพยสมบัติตลอดจิรัฐิติการเทอญ

พระครูปลัดสมพงษ์ วชิรเมธี

พระธาตุมิ่งมงคลสมปรารถนา

คำไว้อาลัยท่านอื่น