คำไว้อาลัย

“อาจารย์เทอด”

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป หรือที่พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียกอย่างติดปากว่า “อาจารย์เทอด” อาจารย์สอนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดํารงตําแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการก่อนมารับตําแหน่งผู้อํานวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2536 และเป็นคณบดีคนแรกในปี พ.ศ. 2537 ถึงปี พ.ศ. 2544

ตลอดเวลากว่า 7 ปี อาจารย์เทอด ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจ สร้างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เป็นคณะสัตวแพทย์แห่งแรกในภาคเหนือ เป็นคณะสัตวแพทย์ลําดับที่ 5 ของประเทศไทย ที่มีอัตลักษณ์และการเรียนการสอนที่แตกต่างจากคณะสัตวแพทยศาสตร์อื่น ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรมาจากการประชุมกลุ่มสถาบันสัตวแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ (Subject Integration ) การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (Problem-Based Learning) และเน้นการสร้างประสบการณ์วิชาชีพ (ProfessionalSkills)

นอกจากเป็นครูที่ดีสําหรับศิษย์ทั้งหลาย อาจารย์เทอดเป็นเจ้านายที่เคารพรักของทุกคน ใจดี มีเมตตา เข้าพบปรึกษาได้ตลอดเวลา และคําพูดที่อาจารย์สอนเสมอที่ว่า “ที่ทํางานเหมือนบ้านหลังที่สอง เราคือคนในครอบครัวเดียวกัน จงสร้าง Value added ให้ตัวเองและงานที่ทํา อาจารย์เป็นผู้ที่ทํางานอย่างจริงจัง และไม่เคยลดละความพยายาม จนกระทั่งงานสําเร็จ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราชาวคณะสัตวแพทย์

อาจารย์เทอดชอบออกกําลังกาย โดยเฉพาะกีฬากอล์ฟ ช่วงเย็นหลังเลิกงานอาจารย์จะชวนทุกคนออกไปไดร์ฟกอล์ฟกัน ชอบความรื่นเริง สนุกสนาน และเมื่อใดที่มีแขกชาวต่างประเทศมาเยี่ยมเยือน ยามเย็นนั้นจะมีเสียงหัวเราะที่ครึกครื้นมาจากงานเลี้ยงรับรอง ที่มีงานเต้นรําแบบฝรั่งของยุค60s กับคาราโอเกะในแบบฉบับคณะเล็กๆ ของเรา สิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์เทอดได้สร้างขึ้นและปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างทําให้เราชาวคณะสัตวแพทย์ทุกคนรักและผูกพันกับคณะสัตวแพทยศาสตร์มาโดยตลอด การทํางานแต่เช้าและกลับมืด โดยไม่คิดว่าเป็นภาระหนักเพราะที่ทํางานคือบ้านและสิ่งที่ได้ทําให้คณะสัตวแพทย์คือความสุข

อาจารย์เทอดเป็นต้นแบบให้ชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความรักและสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ให้เจริญรุ่งเรือง พวกเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ของเราให้เจริญมั่นคงตามเจตนาที่ท่านคณบดีก่อตั้งได้มุ่งหวังต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คำไว้อาลัยท่านอื่น