คำไว้อาลัย

อาจารย์เทอดในความทรงจำ

อาจารย์เทอดเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพ ที่เริ่มจากการร่ำเรียนมารุ่นติดกัน จึงรู้จักสนิทกันมากที่สุดคนหนึ่ง เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ได้มาเป็นอาจารย์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นเดียวกัน อาจารย์เทอดเป็นคนที่มีบุคคลิกสุภาพ อ่อนน้อม สุขุม ลุ่มลึก ถึงแม้ว่าอายุอานามจะใกล้เคียงกันแต่อาจารย์จะเรียกผมว่า 'พี่สงคราม' เสมอ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลัง จึงเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่ไม่เคยลืมเลือน อาจารย์เทอดเป็นครูที่ดี เป็นที่รักใคร่ของศิษย์ เป็นนักบริหารที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ร่วมงาน อาจารย์เคยร่วมงานบริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2531 ถึง กรกฎาคม 2536 และต่อมาได้ร่วมเป็นผู้บุกเบิกและจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้ดำรงตำแหน่งคณบดี่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นคนแรก ช่วงบั้นปลายของชีวิตได้ย้ายมาเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และอธิการบดีหมาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นคนที่สอง นับเป็นเกียรติประวัติที่ควรแก่การจารึกเป็นอย่างยิ่ง

การจากไปอย่างกะทันหันของอาจารย์เทอด จึงถือเป็นความสูญเสียบุคคลผู้ทรงคุณค่าของวิชาชีพการสัตวแพทย์ไปอีกคนหนึ่ง ด้วยความทุ่มเทเอาใจใส่ในความเป็นครูผู้สร้างศิษย์ และการทุ่มเทให้กับการบริหารการศึกษาของชาติ เชื่อว่าจะเป็นความสว่างนำทางให้อาจารย์ไปสู่ภพภูมิที่เป็นสุขอันนิรันดร์

อดีต:

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 2531-2539

รองปสัดทบวงมหาวิทยาลัย 2540-2545

นายกสัตวแพทยสภาคนแรก 2545-2551

รศ.น.สพ. สงคราม เหลืองทองคำ

ประธานกรรมการแผนกสัตวแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล 2553-ปัจจุบัน

คำไว้อาลัยท่านอื่น