คำไว้อาลัย

รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เทอด เทศประทีป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้้จัดทำโครงการสวรสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อต้นทศวรรณของปีพ.ศ. 2530 ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ใ่นห้วงเวลานั้น อ.เทอดซึ่งเป็นรองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการของคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในสมัยบริหารคณบดี รศ.น.สพ.ดร.สงคราม เหลืองทองคำ มอบหมายหน้าที่รับงานในรายวิชาการฝึกงานคลินิกปฏิบัติด้านสัตวแพทย์ในชนบทและชุมชน ได้นำคณาจารย์และนิสิตออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ ทั้งปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยง เพิื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาชนบทไทยด้านการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับครัวเรือนเกษตรกร โดยเฉพาะกับหมู่บ้านที่ตั้งอยู่รายรอบพื้นที่แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ นั้น ได้แก่ อำเภอหนองบัวแดง เกษตรสมบูรณ์ คอนสานและภูเขียว ออกหน่วยในระหว่างปิดภาคฤดูร้อนของปี 2531-2533 ด้วยการบูรณาการทรัพยากร ทั้งกำลังพลร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ กรป.กลาง กระทรวงกลาโหม และรพช.กระทรวงมหาดไทย

ในเดือนมกราคม พ.ศ.2523 เมื่อกองผลิตชีวภัณฑ์ กรมปศุสัตว์ ได้รับอนุมัติจากกรมฯ ให้เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ดำเนินการทดลองฉีดผ่านเชื้อพิษไวรัสรินเดอร์เปสต์เข้าสัตว์ทดลอง (กระบือสามตัวและสุกรสองตัว) ที่คอกสัตว์ของสถานีฯ บนพื้นที่เกาะเสม็ด จ.ระยอง อ.เทอดได้นำคณาจารย์ทั้งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ม.เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร และทั้งนิสิตสัตวแพทย์จุฬาฯ ชั้นคลินิกจำนวนหนึ่งเข้าร่วมทำการศึกษาวิจัย ค้นคว้าและเรียนรู้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ ผลงานได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสากล เพื่ออ้างอิงแสดงอาการป่วยและลักษณะทางพยาธิวิทยามหภาคและจุลภาคของกระบือ "Tesprateep ,T., Chomkoh, C., Chalermchaikit, T., Leungyosleuchakul, S. and ML. Navarat, A. 1983. The clinical and pathological patterns of rinderpest in swamp buffaloes.Buff. Bull. 3:11-15."

คำไว้อาลัยท่านอื่น