คำไว้อาลัย

เรื่องเล่า อาจารย์เทอด

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ ดร. เทอด เทศประทีป คณบดีผู้ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พวกเราชาวคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ทุกคนเรียกท่านว่า “อาจารย์เทอด”ฉันจำได้ว่าครั้งแรกที่ได้รู้จักกับอาจารย์เทอดคือ การได้ทำงานร่วมกันกับอาจารย์เทอดในฐานะที่อาจารย์เทอดมาเป็นผู้บังคับบัญชาของฉัน อาจารย์เทอดถูกรับเชิญตัวให้มาช่วยราชการในโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อเดือน เมษายน 2536 ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ฉันซึ่งเป็นบุคลากรสังกัดกองแผนงาน เข้าไปช่วยปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับ อาจารย์เทอด นับได้่ว่า ณ เวลานั้นมีบุคลากรเริ่มต้น คือ อาจารย์เทอด และ ฉันแค่นั้นเอง

สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นสำนักงานเล็ก ๆ ช่วงแรกตั้งอยู่ที่ทำการส่วนหน่ึงของกองแผนงาน (บริเวณห้องงานวิเคราะห์นโยบายและแผน) สำนักงานอธิการบดี โดยมีฉันนั่งอยู่ด้านหน้าของสำนักงาน และอาจารย์เทอดนั่งอยู่ด้านในถัดไป ตลอดเวลาที่ได้เข้ามาช่วยงาน อาจารย์เทอดนับเป็นผู้บังคับบัญชาที่เข้าใจระบบงานของทางราชการเป็นอย่างดี นอกจากนั้นอาจารย์เทอดยังสามารถทำงานได้กับคนทุกระดับ ไม่ถือเนื้อถือตัว จนเป็นที่รักและนับถือของบุคลากรในกองแผนงานด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัยได้จัดบ้านพักรับรองให้กับอาจารย์เทอด ในบริเวณบ้านพักรับรองอ่างแก้ว พร้อมกับจัดหาแม่บ้านไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์เทอด ทุกวันหลังจากเลิกงานอาจารยเ์ทอดจะเดินกลับไปยังบ้านพักรับรองเอง แต่ในบางครั้งฉันก็จะอาสาขับรถปิคอัพ เก่า มาสด้า (เล็ก) ไปส่งให้ ซึ่งฉันไม่คิดว่าผู้บริหารระดับอาจารย์เทอดจะยอมนั่งรถคัน เก่า ๆ แต่อาจารย์เทอดก็ไม่ปฏิเสธ ไม่ถือตัว หรือแสดงอาการรังเกียจที่จะนั่งรถคันเก่าของฉันเลย จึงยิ่งทำให้ฉันรักและนับถืออาจารย์เทอดมากยิ่งขึ้น

จากนั้นไม่นาน อาจารย์เทอดได้ทำการชักชวนอาจารย์ ภาวิน ผดุงทศ เข้ามาร่วมงาน จึงทำให้สำนักงานฯ ในช่วงแรก มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 3 คน และต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 111 ตอนที่ 32 ก. ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2537 จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภามหาวิทยาลัยได้ประกาศแต่งตั้งอาจารย์เทอดเป็นคณบดีคนแรกของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นับจากนั้น ต่อมาคณะฯ เริ่มมีการรับบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น จึงทำให้พื้นที่บริเวณที่ทำการกองแผนงานคับแคบลงและภายหลังมหาวิทยาลัยได้ย้ายที่ทำการของคณะฯ ไปยังห้องประชุมขั้น 3 อาคารกองกิจการนักศึกษา และบริเวณอาคารใกล้สำนักหอสมุด ตามลำดับ

คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การนำของ อาจารย์เทอด ได้เริ่มทำการเปิดรับนักศึกษาปีละ 50 คนตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมา และได้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นในบริเวณพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยเแล้วเสร็จในปี 2540 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจ านวน 101 ล้านบาท ในขณะนั้นอาจารย์เทอด คณบดีผู้่ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ ไดเ้ป็นผู้นำในการจัดทำหลักสูตรปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้วางรากฐานทางวิชาการด้านสัตวแพทยศาสตร์ให้กับคณะฯ ตลอดทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพสัตว์เพื่อใชเ้ป็นโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการสอน ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ หน่วยชันสูตรโรคสัตว์และโรงพยาบาลสัตว์ท้องถิ่น ตลอดเวลาที่ผ่านมาอาจารย์เทอดได้ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเป็นอย่างดี ดุจพ่อดูแลลูกๆ อาจารย์เทอดมักจะให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับโดยการพูดคุย พบปะสังสรรคอ์ยู่บ่อยครั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการผ่อนคลายจากการทำงาน จึงไม่แปลกใจเลยที่บุคลากรทุกคนจะรัก ผูกพัน และเคารพนับถืออาจารย์เทอดถ้วนหน้ากันทุกคน

ในปี พ.ศ.2544 อาจารย์เทอด ได้ยื่นลาออกจากราชการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อย้ายไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกคนในคณะฯ รวมทั้งตัวฉันเองรู้สึกตกใจและเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ทุกคนก็ให้เกียรติในการตัดสินใจของอาจารย์เทอด ประกอบกับที่ผ่านมา อาจารย์เทอด ได้วางรากฐานให้กับคณะฯ จนครบทุกด้านและมากพอแล้ว เมื่ออาจารย์เทอดได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว อาจารย์เทอดก็ไม่ได้ทิ้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปเสียทีเดียว เพราะเมื่อคราวใดที่อาจารย์เทอดได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ ก็มักจะโทรมาหาฉันแทบทุกครั้งพร้อมทั้งสอบถามติดตามความก้าวหน้าของคณะฯ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

ฉันภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาของอาจารย์เทอดมาก ฉันรัก และนับถือ อาจารย์เทอด ดุจพ่ออีกคน ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ตอบแทนคุณความดีของอาจารยเ์ทอด ฉันไม่เคยลังเลที่จะทำให้ในยามที่อาจารย์เทอดร้องขอเลยแม้แต่สักครั้งเดียว จนกระทั่งเมื่อวัน ที่ 21 เมษายน 2563 ในช่วงเช้า ฉันได้รับแจ้งข่าวร้าย การสูญเสียอาจารย์เทอดคณบดีผู้่ก่อตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุกคน คิดไม่ถึง ทุกคนเสียใจกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก วันนั้นตลอดทั้งวันฉันไดัรับโทรศัพท์จากชาวสัตวแพทยศาสตร์ มช. โทรมาสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับอาจารยเ์ทอด จากนี้ต่อไปชื่อของรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เทอด เทศประทีป หรืออาจารย์เทอด จะอยู่ในความทรงจำ ของฉันและพวกเราชาวสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดไป

ด้วยความเคารพรักและอาลัยอย่างยิ่ง

อรุณี ชุติมา (ต่าย)

6 กรกฏาคม

คำไว้อาลัยท่านอื่น