คำไว้อาลัย

คำไว้อาลัยอาจารย์เทอด


อาจารย์เทอดกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เทอด  เทศประทีป หรือที่พวกเราในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียกกันสั้นๆว่าอาจารย์เทอด หรือ รองเทอด นั้นถือได้ว่าเป็นบุคลากรรุ่นแรกๆของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์เทอดตั้งแต่สมัยที่ไปปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยกัน เมื่อประมาณปี 2510 - 2511 หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้พบกัน มาพบกันอีกทีตอนที่เป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ประมาณปี 2541 อาจารย์เทอดได้มาพบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดตั้งคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่อาจารย์กำลังไปเป็นผู้จัดตั้งอยู่ และได้ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ จนต่อมาก็จัดตั้งได้สำเร็จ หลังจากนั้นก็ได้พบกันเป็นครั้งคราว เมื่อไปราชการที่จังหวัดเชียงใหม่

ต่อมาเมื่อได้มาดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงราย และดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิการบดีก็ได้มีโอกาสพบอาจารย์เทอดอีกครั้งเมื่อปี 2543 และในครั้งนี้ อาจารย์เทอดได้แสดงเจตจำนงที่อยากมาช่วยงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเมื่อดูจากประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ และความตั้งใจ ของอาจารย์เทอดแล้ว จึงได้ตัดสินใจรับไว้ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จากนั้นมา อาจารย์เทอดก็อยู่กับเราที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาโดยตลอด ในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

       

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552  อาจารย์เทอด ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แต่เมื่อดำรงตำแหน่งได้ ประมาณเกือบ 2 ปี ก็มีปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ต้องลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ แต่หลังจากนั้นก็ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตลอดมาจนถึงปี 2562 

  

ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาประมาณ 20 ปี อาจารย์เทอดเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี มีความจริงใจ เสมอต้นเสมอปลาย มีความกตัญญู เอาใจใส่ดูแล และคอยปกป้อง ดูแลผู้บังคับบัญชาและมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันอาจารย์เทอดก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เคารพในกฎเกณฑ์ กติกา และมีความรู้ ความสามารถ ในการทำงานอย่างดีเยี่ยมเมื่อได้รับคำสั่งหรือมีหน้าที่ ที่ต้องกระทำการในสิ่งใดก็สามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี ไม่เคยปฏิเสธว่ามิใช่หน้าที่หรือเกี่ยงงอนแต่ประการใด อาจารย์เทอด พร้อมจะปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในทุกเรื่อง ทุกเวลา ที่ได้รับการร้องขอ โดยไม่มีเงื่อนไข อาจารย์เทอดดจึงเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่สำคัญๆ ของมหาวิทยาลัยเสมอมา 

นอกจากนี้ ยังเป็นที่ยอมรับกันว่า อาจารย์เทอด เป็นผู้มีน้ำใจ ใจดี และมีความเข้าใจในเพื่อนร่วมงานทุกคนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย จึงได้รับความรัก และความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำงานจากพนักงานทุกระดับ เป็นอย่างดี

       

ความรู้สึกดีๆ และความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันระหว่างอาจารย์เทอด และผู้รู้จักมักคุ้นกับอาจารย์เทอดจะมีอยู่ตลอดไปไม่รู้ลืม


               

            


วันชัย ศิริชนะ

 อธิการบดีผู้ก่อตั้ง และนายกสภา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คำไว้อาลัยท่านอื่น